ŠPICA na konferenciji TECHNOBANK 2017

Na sedamnaestoj po redu konferenciji Technobank 2017, koja je održana 29 i 30. marta u beogradskom hotelu Crowne Plaza, ŠPICA je tradicionalno, u dva dana i dva predavanja, predstavila svoja najnovija rešenja i iskustva u oblasti savremenog upravljanja radnim vremenom i savremenog upravljanja sredstvima. U prezentaciji rešenja, poseban naglasak je bio upravo na primenama u sektoru bankarstva, u kojem su sve izrazitiji zahtevi za povećanje efikasnosti i efektivnosti, s jedne strane, i za racionalizaciju troškova poslovanja, s druge strane.

Koje su potrebe bankarskog sektora?

Bankarski sektor u oštroj konkurenciji i sa zahtevima tržišta za snižavanje kamata, suočava se kao nikada do sada sa imperativom racionalizacije i povećanjem produktivnosti u svim segmentima poslovanja, smanjenjem troškova na svim pozicijama i, nažalost, smanjenjem broja zaposlenih.

Sa aspekta upravljanja radnim vremenom zaposlenih, to znači da se mora na savremen i efikasan način evidentirati radno vreme, zatim da se radno vreme, odnosno raspored ljudi na zadatke, mora planirati saglasno potrebama banke, da se mora efikasno upravljati odsutnostima i, na kraju, da se vreme koje je evidentirano kao prisutnost, mora na odgovarajući način povezati sa konkretnim zadacima radnog mesta zaposlenog, odnosno sa troškovima tog radnog mesta. Pored toga, savremena rešenja za upravljanje radnim vremenom moraju biti tako dizajnirana da se mogu efikasno povezati sa podsistemima za upravljanje ljudskim resursima, kao i sa podsistemima za obračun zarada. Dodatno, ta rešenja moraju da zadovolje stroge kriterijume koje propisuju banke i da budu dizajnirana u skladu sa standardima koje postavljaju vodeće kompanije u proizvodnji IT rešenja, pre svega SAP, Oracle i Microsoft.

Predstavnik ŠPICE je kroz kratak prikaz osnovnih karakteristika najnovije verzije rešenja Time&Space, kao i drugih rešenja kao što su (All Hours, My Hours i Door Cloud), na primerima nekoliko istaknutih referentnih instalacija, demonstrirao šta to znači u praktičnoj primeni.

Sa aspekta upravljanja sredstvima, racionalizacija i smanjenje troškova poslovanja znači racionalizaciju nabavke, a to zahteva da se produži životni vek sredstava, posebno onih najskupljih, da se smanje troškovi održavanja, kao i da se racionalizuje broj zaposlenih koji se bave osnovnim sredstvima. Sredstva koja su specifična upravo za banke, jesu napredna tehničko-tehnološka sredstva koja karakteriše visoka nabavna cena, zatim visoki zahtevi u pogledu pouzdanosti (minimalno vreme otkaza) i u pogledu raspoloživosti (minimalno vreme za otklanjanje neispravnosti). Radi se, dakle, o sredstvima koji pripadaju grupi ICT, od smartphona, tableta, laptopa, PC računara, printera, kopira, sve do skupih servera, routera i switcheva. Zatim, tu spadaju i različiti uređaji za upravljanje gotovim novcem (Cash Handling Systems) koji se koriste u filijalama banaka, u trgovinskim lancima i drugim maloprodajnim objektima, kao i na prometnim lokacijama (trgovinski centri, benzinske pumpe, sportski objekti, hoteli itd.), kojima pristupaju klijenti banke i vlasnici bankarskih kartica.

Sa aspekta popisa i praćenja sredstava ovi uređaji mogu biti raspoređeni na lokacijama banke, ili mogu biti  u nekoj vrsti ugovora/lizinga dati partnerima banke na korišćenje na njihovim lokacijama. Broj takvih uređaja je veoma veliki i u stalnom je porastu, a njihov značaj i vrednost je takođe velika, kako nabavna, tako i upotrebna. Efikasno popisivanje svih ovih uređaja, praćenje njihove lokacije, zaduženih partnera/korisnika/osoba, praćenje njihovog stanja, praćenje troškova servisiranja i niza drugih parametara, tokom životnog veka sredstva, od nabavke do naloga za otpis i recikliranje, na pouzdan, tačan i efikasan način, sa minimalnim brojem angažovanih ljudi, od izuzetnog je značaja za snižavanje troškova svake banke.

Predstavnik ŠPICE je, slično kao i kod upravljanja radnim vremenom, dao kratak prikaz osnovnih karakteristika rešenja za upravljanje sredstvima Frontman Assets i njegovih prednosti na primerima implementacija u nekoliko banaka u Srbiji.

Ovakav pristup je pokazao da ŠPICA razume poslovne procese i prioritete bankarskog sektora i da ima rešenja čija implementacija omogućava povećanje produktivnosti i smanjenje troškova, upravo efikasnijim i efektivnijim uravljanjem radnim vremenom i materijalnim sredstvima, što su ključni resursi, kako banaka, tako i drugih privrednih i državnih institucija.

SHARE