Da li je vreme za nadogradnju sistema kontrole pristupa?

Kada je najbolje vreme za nadogradnju vašeg rešenja za kontrolu pristupa? Mnoge kompanije se vode pravilom da ne trebamo menjati nešto što nije pokvareno. Međutim, ovo može biti rizičan pristup u svetu u kom tehnologija i prateći rizici vrlo brzo evoluiraju.

Korišćenje starih sistema za kontrolu pristupa izlaže organizaciju, zgradu, serversku sobu ili računar opasnostima od neovlašćenog pristupa i mogućih nadolazećih posledica. Ali, zašto bi se korisnici odlučitili na nadogradnju? Jedan od najvažnijih podsticaja za nadogradnju zastarelih sistema kontrole pristupa je potreba za naprednijim nivoom zaštite privatnosti podataka.

Privatnost podataka

Ovo može biti posledica uspostavljanja saradnje s kupcem koji zahteva visok nivo sigurnosti, usvajanje propisa za specifične sektore ili useljavanje novih korisnika zgrade. Motivacija ostaje ista: podaci ili sam objekat mogu biti izloženi nekoj vrsti pretnje ili riziku i potrebna im je dodatna zaštita. Zastarela tehnologija više ne može odgovoriti na savremene izazove u domenu kontrole pristupa i upravljanja identitetima. U izveštaju Kontrola pristupa 2016: Zastarela infrastruktura i podsticaj za nadogradnju 44% ispitanika je navelo da planiraju nadograditi svoja rešenja za kontrolu pristupa. Ovo je važan pokazatelj da su krajnji korisnici svesni da rizici koji ugrožavaju njihove organizacije kontinuirano evoluiraju i da u tome bitnu ulogu igra potreba za zaštitom imovine i podataka. Za 92% korisnika narušavanje sigurnosti koje bi otkrilo nedostatke postojećeg sistema kontrole pristupa predstavlja razlog zbog kog bi razmotrili njegovu zamenu, ali ne nužno i preventivno.

Na nekoj lokaciji u svakom trenutku, osim redovnih zaposlenih, možete zateći osobe i grupe koje imaju pristup različitim zonama u određenim vremenskim intervalima. To mogu biti posetioci, radnici na održavanju ili izvođači radova. Prema izveštaju, 75% ispitanika je navelo da u njihov prostor redovno dolaze osobe iz navedenih kategorija. Rešenja za integrisano upravljanje posetama u modernim sistemima za kontrolu pristupa značajno unapređuju distribuciju i korišćenje privremenih akreditiva, štiteći i različite zone unutar prostora od neovlašćenog pristupa, dok rešenja za kontrolu pristupa, poput mobilne kontrole, upravnicima sigurnosti i upravnicima zgrada olakšavaju praćenje ljudi koji pristupaju određenim zonama na terenu.

Pogodnosti za korisnike

Kontinuirani razvoj potrošačke tehnologije zahvatio je i poslovni svet putem uređaja koji se danas koriste, ne samo za posao nego i u našim privatnim životima. Sistem po kom zaposleni na posao donose sopstvene uređaje (BYOD) u vidu mobilnih telefona ili nosivih uređaja danas je svakodnevnica u poslovnom okruženju. Organizacije mogu svakodnevno koristiti sve napredniju sigurnu tehnologiju koju zaposleni imaju kod sebe. Umesto više kartica ili privezaka koji se lako izgube, korisnici sada mogu koristiti napredne telefone ili pametne uređaje koji su njima najbliži sistemu za sigurnu kontrolu pristupa. Mobilna kontrola pristupa je sve zastupljenija na tržištu i njene prednosti su brojne. Razumevanje potreba korisnika objekata je važan korak pre prelaska na nadogradnju sistema kontrole pristupa. U izveštaju se navodi da 43% ispitanika želi sistem kontrole pristupa koji se lako koristi, dok 32% njih ima potrebu za više nivoa kontrole pristupa koje zavise od dodeljenog ovlašćenja. Ovaj dodatni sigurnosni element je zasigurno važna funkcija koja se može lako implementirati zahvaljujući modernim tehnologijama.

Posedovanje mobilnih akreditiva omogućava postojanje više nivoa pristupa i to, na primer, eliminiše potrebu da korisnici nabavljaju više uređaja za kontrolu pristupa koji se mogu izgubiti ili izazvati pometnju. U izveštaju se navodi i da 29% ispitanika želi tehnologiju koja može odgovoriti izazovima budućnosti. To je jednostavno izvodljivo zahvaljujući rešenjima za mobilni pristup koji korisnicima omogućavaju korišćenje savremenih metoda kontrole pristupa, a tu su i jedinstveni akreditivi za uređaje za višestruki pristup. Jedna od najvećih prepreka nadogradnji poslovnog sistema kontrole pristupa je percepcija da će ona dovesti do ometanja svakodnevnih aktivnosti. Zato je 69% ispitanika u izveštaju navelo kako smatra da će prelazak na novi sistem kontrole pristupa ometati njihovo svakodnevno poslovanje, dok 55% njih navodi cenu kao glavni razlog zbog kog oklevaju u vezi sa nadogradnjom. Usprkos ovakvoj percepciji, na većini lokacija instalacija se može obaviti bez mnogo buke i pomoću postojećeg hardvera za kontrolu pristupa, uz minimalne zamene potrebne za nadogradnju.

Fleksibilnost

Novo rešenje za kontrolu pristupa mora biti fleksibilno kako ga korisnici ne bi percipirali kao tek jedan od „skupih načina otvaranja vrata“. Open Supervised Device Protokol (OSDP) za zaštićenu komunikaciju između terenskih uređaja u okviru sistema fizičke kontrole pristupa je sve zastupljeniji, što omogućava standardizaciju, fleksibilnost i slobodu izbora za menadžere sigurnosti. Fleksibilnost nudi i podršku za brojne aplikacije, ne samo za upravljanje fizičkim pristupom nego i za primenu u sferi logičkog pristupa, npr. kod prijavljivanja korisnika na računare i softver. Dodatni sistemi kontrole pristupa poput sigurnog upravljanja štampanjem podrazumevaju i izdavanje odgovarajuće kartice za korisnike. Ovo je odlična prilika da organizacije objedine kontrolu pristupa na jedinstven sistem kao što su nosivi beskontaktni uređaji ili mobilni telefoni koji objedinjuju kontrolu pristupa i druge funkcije. Korišćenje moderne tehnologije u vidu mobilnih i nosivih uređaja omogućava korisnicima da pojednostave upotrebu svojih uređaja za kontrolu pristupa, odnosno da imaju jedan uređaj sa jedinstvenim akreditivom koji omogućava pristup različitim zonama u skladu s potrebama. Skoro četvrtina ispitanika iz izveštaja izrazila je želju za upravljanjem većim brojem akreditiva pomoću jednog uređaja. Zahvaljujući rešenjima za mobilni pristup, više akreditiva se može konfigurisati i sačuvati na jedinstvenom uređaju, što organizacijama olakšava aktivnosti na planu pružanja podrške i omogućava kvalitetniju zaštitu privatnosti podataka.

Iako je jasno da postoji nekoliko prepreka daljem širenju sofisticiranih sistema kontrole pristupa, organizacije se sve više fokusiraju na zaštitu svoje imovine, jer ona predstavlja podršku sigurnosti i njihovoj IT infrastrukturi. Usprkos tehnološkom napretku, korisnici su i danas zadovoljni s karticama i privescima, iako oni ne nude sofisticiranu zaštitu i enkripciju u poređenju sa rešenjima za mobilnu kontrolu pristupa. Prelazak na naprednije sisteme verovatno će forsirati sami zaposleni, a ne oni na rukovodećim pozicijama. Postojeća rešenja za kontrolu pristupa se lako nadograđuju, uz minimalno ometanje svakodnevnih aktivnosti i ekonomičnu instalaciju. Upravnici zgrada i direktori sigurnosti se moraju zapitati da li je skuplje zameniti zastareli su ili sanirati posledice upada u objekte ili sisteme podataka. Više o kontroli pristupa čitajte na našoj stranici >>>

SHARE