Što donosi novi Zakon o radu?

U zadnjem vremenu po kantonima Bosne i Hercegovine stupaju na snagu Zakoni o radu.

Tako smo mogli u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 92/16 od 18. novembra 2016. godine pročitati Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu, koji je stupio na snagu novembra 2016.

Taj pravilnik uređuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu te evidenciju o radnom vremenu, koje su propisane članom 43. Zakona o radu Federacije BiH.

Elektronska evidencija radnog vremena je naš glavni produkt već 25 godina i pošto smo stekli iskustva na preko 3.000 instalacija u više od 27 država, novi zakon o radu smo brzo adaptirali u našu evidenciju radnog vremena i omogućili našim korisnicima, da je njihovo poslovanje sukladno sa zakonom.

U nastavku pišemo koje obaveze pravilnik poslodavcima propisuje:

  • Evidencija o radnicima
  • Evidencija o osobama koje s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  • Evidencija o osobama koje se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
  • Redovnim učenicima ustanova za strukovno obrazovanje koji kod poslodavca pohađaju praktičnu nastavu i vježbe
  • Evidenciju o osobama koje obavljaju rad za opće dobro u skladu sa opštim propisom
  • Evidenciju o drugim osobama koje za poslodavca obavljaju rad u skladu sa važećim propisima
  • Evidenciju o radnom vremenu
  • Evidenciju o radnom vremenu na izdvojenom mjestu rada
  • Evidencija o radnom vremenu za posebne vrste poslova.

Radnik je dužan odmah, a najkasnije u roku od osam dana od nastanka promjene, prijaviti poslodavcu promjenu podataka koji se nalaze u evidencijama. Idealno je, ako su tako HRM, kao sustav za evidenciju radnog vremena integrirani, kako se ti podatki ažurno automatski upišu u sve sisteme, koje pohranjuju takve informacije.

Navedene evidencije pravilnik ne zahtjeva, da se vode u elektroničkom obliku, mogu biti i u obliku knjige, ali pošto se podaci o prisutnosti zaposlenika na poslu koriste i za pripremu obračuna plata, adekvatno je automatizirati i taj proces. Više o automatskoj pripremi plata, na ovoj adresi >>>

Registracija delovnega časa

Zakon zahtjeva, da poslodavac evidenciju o radnicima čuva trajno, zbog čega je opet adekvatno podatke pohraniti u elektronskom obliku, pogotovo ako koristimo cloud variantu evidencije radnog vremenaOstale evidencije se čuvaju najmanje pet godina od dana prestanka rada osoba. Evidencije o radnom vremenu poslodavac je dužan čuvati najmanje pet godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor, dokumentaciju je dužan čuvati do pravomoćnog okončanja spora.

Zakon o radu propisuje novčanu kaznu od 1.000 KM do 3.000 KM, a u ponovljenom prekršaju od 5.000 KM do 10.000 KM za poslodavca – pravno lice, te kaznu od 2.000 KM do 5.000 KM za odgovorno lice u poslodavcu – pravnom licu.

Za više informacija o elektronskoj evidenciji radnog vremena, posjetite našu web stranicu: Registracija radnog vremena.

SHARE